Jesteś tutaj: HomeBydgoszczNIK negatywnie o funkcjonowaniu Zawiszy

NIK negatywnie o funkcjonowaniu Zawiszy

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz piątek, 11 październik 2013 15:18

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wystąpienie pokontrolne dotyczące funkcjonowania spółki WKS Zawisza Bydgoszcz SA. Kontrolujący negatywnie oceniają sposób powołania tej spółki oraz sposób jej sprzedaży Radosławowi Osuchowi.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie – informuje NIK, który stwierdza nieprawidłowości w większości obszarów objętych kontrolą.

 

Nielegalnym, w świetle obowiązujących w 2009 r. przepisów, było utworzenie przez Miasto Bydgoszcz (dalej „Miasto”) w dniu 20 lipca 2009 r., sportowej spółki kapitałowej WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. (dalej „WKS ZAWISZA” lub „Spółka”), której działalność statutowa związana ze sportem profesjonalnym wykracza poza sferę spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i nie stanowi zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, o których mowa w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2 (dalej „ustawa o samorządzie gminnym”) – czytamy w raporcie.

 

Jako niegospodarne oceniono poniesienie w latach 2010-2011 przez Miasto wydatków w wysokości 3.700 tys. zł na objęcie wyemitowanych przez WKS ZAWISZA akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji nowych akcji i objęcia większości z nich przez Miasto, nie poprawiło jej wyników finansowych, ani nie spowodowało znaczącego wzrostu jej majątku mierzonego w środkach trwałych. Spółka od początku swego istnienia przynosiła straty, a jej majątek był finansowany kapitałem obcym – zobowiązaniami3. Decyzje o podwyższeniu kapitału i objęciu akcji nie były poprzedzone analizą aktualnej i przewidywanej sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki, w tym oceny uzyskanych efektów, czynników ryzyka oraz zagrożeń w przewidywanym rozwoju Spółki. Pełnomocnik Miasta, mimo posiadania przez Miasto większościowego pakietu akcji w Spółce, nie występował do zarządu WKS ZAWISZA o podjęcie działań naprawczych – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

 

Negatywnie pod względem legalności oceniono inicjatywę Pana Prezydenta w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zwanej dalej „prognozą”, która polegała na niezgodnym z obowiązującymi przepisami wprowadzeniu do tej prognozy przedsięwzięcia pod nazwą „Współpraca promocyjna ze Spółką WKS ZAWISZA”. W uchwale Rady Miasta Bydgoszczy (dalej„RMB”) wskazany został podmiot, któremu następnie jako wykonawcy udzielane byłyzamówienia publiczne, polegające na wykonywaniu usług promocyjnych i reklamowych na rzecz Miasta, z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych, wyrażonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4, zwanej dalej uPzp. Negatywnie oceniono udzielenie przez Urząd czterech zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a uPzp na zadania5 polegające na wykonywaniu usług promocyjnych na rzecz Miasta przez WKS ZAWISZA podczas meczów piłkarskich I ligi w latach 2011-2013. W uzasadnieniu wyboru trybu Urząd powołał okoliczności, które zdaniem NIK nie wynikały z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jak stanowi cyt. Wyżej przepis. Tym samym nie zostały spełnione ustawowe przesłanki do udzielenia omawianych zamówień z wolnej ręki – uważają kontrolujący.

 

Pada też zarzut, że nie dokonano należytej staranności przy rozliczaniu dotacji jakie otrzymywał klub z miasta - Urząd nie przeprowadził kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację tych zadań oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach zawartych umów ani w siedzibie beneficjenta, jak też w miejscu realizacji zadań. Dokonano jedynie analizy zakresu rzeczowego i finansowego złożonych przez beneficjenta sprawozdań i załączonych do nich dokumentów.

 

Najwyższa Izba Kontroli wezwała także miasto do wniesienia poprawki do wieloletniej perspektywy finansowej miasta.  

4

Komentarze

Warte obejrzenia

Wiadomości sportowe

 

 

 

 

  • Kluczowe pytanie dla wielu kwestii – jaki będzie nowy budżet Unii Europejskiej?

    Powoli końca dobiega perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020, której rozliczenie zapewne potrwa jeszcze rok, może dwa dłużej, to kluczowe staje się pytanie jak będzie wyglądać perspektywa 2021-2027? Wiele inwestycji planowanych jest w oparciu o środki unijne, począwszy od szczebla rządowego po samorządowych.

    Etykiety: Unia Europejska
  • Spółka marszałkowska jeszcze nie inwestuje, ale prezes dobrze zarabia

    W marcu 2018 roku Sejmik Województwa wyraził zgodę na powołanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Celem spółki jest prowadzenie dużych inwestycji z ramienia Samorządu Województwa, na razie spółka jeszcze żadnego dużego projektu inwestycyjnego nie prowadzi, natomiast Zarząd Województwa ,reprezentując jedynego wspólnika spółki (Samorząd Województwa) zdecydował o wysokiej pensji dla prezesa.

Wiadomości z regionu

Śledź nas