Jesteś tutaj: HomeBydgoszczNIK negatywnie o funkcjonowaniu Zawiszy

NIK negatywnie o funkcjonowaniu Zawiszy

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz piątek, 11 październik 2013 15:18

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wystąpienie pokontrolne dotyczące funkcjonowania spółki WKS Zawisza Bydgoszcz SA. Kontrolujący negatywnie oceniają sposób powołania tej spółki oraz sposób jej sprzedaży Radosławowi Osuchowi.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie – informuje NIK, który stwierdza nieprawidłowości w większości obszarów objętych kontrolą.

 

Nielegalnym, w świetle obowiązujących w 2009 r. przepisów, było utworzenie przez Miasto Bydgoszcz (dalej „Miasto”) w dniu 20 lipca 2009 r., sportowej spółki kapitałowej WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. (dalej „WKS ZAWISZA” lub „Spółka”), której działalność statutowa związana ze sportem profesjonalnym wykracza poza sferę spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i nie stanowi zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, o których mowa w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2 (dalej „ustawa o samorządzie gminnym”) – czytamy w raporcie.

 

Jako niegospodarne oceniono poniesienie w latach 2010-2011 przez Miasto wydatków w wysokości 3.700 tys. zł na objęcie wyemitowanych przez WKS ZAWISZA akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji nowych akcji i objęcia większości z nich przez Miasto, nie poprawiło jej wyników finansowych, ani nie spowodowało znaczącego wzrostu jej majątku mierzonego w środkach trwałych. Spółka od początku swego istnienia przynosiła straty, a jej majątek był finansowany kapitałem obcym – zobowiązaniami3. Decyzje o podwyższeniu kapitału i objęciu akcji nie były poprzedzone analizą aktualnej i przewidywanej sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki, w tym oceny uzyskanych efektów, czynników ryzyka oraz zagrożeń w przewidywanym rozwoju Spółki. Pełnomocnik Miasta, mimo posiadania przez Miasto większościowego pakietu akcji w Spółce, nie występował do zarządu WKS ZAWISZA o podjęcie działań naprawczych – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

 

Negatywnie pod względem legalności oceniono inicjatywę Pana Prezydenta w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zwanej dalej „prognozą”, która polegała na niezgodnym z obowiązującymi przepisami wprowadzeniu do tej prognozy przedsięwzięcia pod nazwą „Współpraca promocyjna ze Spółką WKS ZAWISZA”. W uchwale Rady Miasta Bydgoszczy (dalej„RMB”) wskazany został podmiot, któremu następnie jako wykonawcy udzielane byłyzamówienia publiczne, polegające na wykonywaniu usług promocyjnych i reklamowych na rzecz Miasta, z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych, wyrażonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4, zwanej dalej uPzp. Negatywnie oceniono udzielenie przez Urząd czterech zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a uPzp na zadania5 polegające na wykonywaniu usług promocyjnych na rzecz Miasta przez WKS ZAWISZA podczas meczów piłkarskich I ligi w latach 2011-2013. W uzasadnieniu wyboru trybu Urząd powołał okoliczności, które zdaniem NIK nie wynikały z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jak stanowi cyt. Wyżej przepis. Tym samym nie zostały spełnione ustawowe przesłanki do udzielenia omawianych zamówień z wolnej ręki – uważają kontrolujący.

 

Pada też zarzut, że nie dokonano należytej staranności przy rozliczaniu dotacji jakie otrzymywał klub z miasta - Urząd nie przeprowadził kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację tych zadań oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach zawartych umów ani w siedzibie beneficjenta, jak też w miejscu realizacji zadań. Dokonano jedynie analizy zakresu rzeczowego i finansowego złożonych przez beneficjenta sprawozdań i załączonych do nich dokumentów.

 

Najwyższa Izba Kontroli wezwała także miasto do wniesienia poprawki do wieloletniej perspektywy finansowej miasta.  

4

Komentarze

Warte obejrzenia

 • Brytyjskie media żyły wpadką w Bydgoszczy

  Równy tydzień temu kończyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, których gospodarzem była Bydgoszcz. Historyczny triumf reprezentacji Polski zapamiętamy na długo, a w innych krajach naturalne jest, że uwaga zwrócona była w inne kwestie. Brytyjskie media wyjaśniają dość zagadkową dyskwalifikację brytyjskiej sztafety 4x400 metrów, w jednej z ostatnich konkurencji turnieju.

 • Bruski: Jak ktoś wieszczy koniec lekkiej atletyki w Bydgoszczy to jest w błędzie

  Historyczny triumf Polski na 100. lecie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki to już historia. To, że doszło do tego w Bydgoszczy to efekt wielu zorganizowanych dużych imprez w naszym mieście. Czy to będzie już pożegnanie z wielkimi wydarzeniami lekkoatletycznymi dla Bydgoszczy? Takie spekulacje się pojawiły, które ożywają gdy swoje ambicje prezentuje Śląsk.

Wiadomości sportowe

 • To były słabe cztery lata dla regionu

  Przygotowania do kampanii wyborczej (ta oficjalnie ruszy dopiero po rejestracji list) są coraz bardziej widoczne, za chwilę kandydaci, w tym obecni posłowie będą agitować, aby oddać na nich głos. Warto przy takich okazjach pytać, co zrobili przez ostatnie cztery lata, a tych dokonań zbyt wielu nie mamy.

 • Rząd szacuje straty spowodowane suszą na ponad miliard złotych

  Problem suszy, a właściwie ogólnego deficytu wody, dostrzegalny jest od kilku tygodni. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ocenił, że w okresie od 11 czerwca do 10 sierpnia zjawisko suszy dotknęło prawie wszystkie gminy w województwie kujawsko-pomorskim, w różnym stopniu. Ministerstwo Rolnictwa kładzie na stół pierwszą pulę pieniędzy.

  Etykiety: susza Rolnictwo

Wiadomości z regionu

Śledź nas